Sprinkler – skyddar både människa, egendom och miljö. En artikel sept 2013

Vid installation av automatiska sprinklersystem så är det både önskvärt och möjligt att utföra olika brandskyddstekniska lättnader för att finna en optimal nivå på byggnadens brandskydd. Med optimal nivå avses en balans mellan brandskyddets totala utformning, dess kostnader samt samhällets och byggherrens krav. Sprinklersystem designade, installerade och underhållna enligt de gällande sprinklerstandarderna i Sverige verkar positivt på alla egenskapskrav på brandskyddet i gällande bygglagstiftning.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.