Projektet Äldres Brandskydd

Sprinklerfrämjandet startade 2016 ett projekt med syftet att verka för att det införs nya lagkrav på installation av sprinkler i b.la offentliga miljöer.

Visionen var:

  • att det i byggreglerna ska finnas krav på sprinkler i många fler byggnadstyper än idag, t.ex. offentliga miljöer såsom förskolor och skolor.
  • att det införs retroaktiva krav på installation av sprinkler i vissa verksamheter.
  • att installation av sprinkler ses som ett naturligt sätt att öka personsäkerheten.
  • Lika-värde-principen för olika grupper i samhället.
  • Nå en politisk lösning på problematiken med direktanslutning av sprinklerinstallationer till kommunal vattenkälla. Kommunala olikheter över landet.

En första studie utmynnade i att ett realistiskt första steg kunde vara att det införs ett retroaktivt krav på sprinkler i befintliga äldreboenden.

Då det sedan 2012 är ett lagkrav på sprinkler i ny och ombyggda äldreboenden, vore det rimligt att även befintliga boenden ges liknande skyddsnivå.

Rud Pedersen anlitades för att driva frågan på riksdags – och regeringsnivå och kort därefter bildades nätverket ”Initiativet för äldres brandskydd” (http://xn--ldresbrandskydd-zkb.se/)

Medlemmar i detta nätverk är PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG och Brandskyddsföreningen.

Detta nätverk är nu starkt etablerat och ett riksdagsseminarium genomförs den 21 mars (se bifogad PDF).

Vi ser det som sker nu som ett första steg som nu kan engagera både t.ex MSB och Boverket i steg mot retroaktiv brandskydd i äldreboende byggda innan 2012.

Många viktiga projekt har drivits med framgång under årens gång i Sprinklerfrämjandet, men ”Initiativet för äldres brandskydd” kommer att leda till stora förändringar på många olika nivåer i vårt samhälle på ett positivt sätt.

Vårt mål inom Sprinklerfrämjandet har varit att driva detta projekt tillsammans med Rud Pedersen under 2017 för att få igång en debatt om retroaktiva krav på sprinkler, nu ser vi en god respons från politiker och intresseorganisationer och vill driva visionen vidare fram till valet i september 2018.