Sprinklerfrämjandets verksamhet

  • Initiera och bedriva projekt,
  • Bearbeta och samverka med olika myndigheter för en ökad kunskap, med syfte att utveckla sprinklerteknikens acceptans inom gällande byggnadslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter, ex.vis Boverket och Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB). Detta arbete kan leda till att skapa lagändringar avseende sprinklertekniken,
  • Profilera sprinklertekniken i olika tekniska facktidskrifter genom exempelvis artiklar,
  • Bevaka inträffade bränder i medier och medverka till att sprida en ökad förståelse i medier för sprinklerteknikens nytta,
  • Ta initiativ till att själv utveckla nytt utbildningsmaterial i form av Powerpoint och DVD och/eller finansiellt stödja externa sådan utveckling,
  • Medverka som föredragshållare vid nationella och internationella konferenser och internutbildningar för våra medlemsföretag,
  • Stödja intressanta utvecklings- & forskningsprojekt i syfte att påverka utvecklingen av sprinklertekniken,
  • Verka för ett nära samarbete med den europeiska samarbetsorganisationen European Fire Sprinkler Network (EFSN) och med våra nordiska grannländer,
  • Genom olika slag av marknadsaktiviteter främja en positiv utveckling av antalet medlemmar och deras stöd för att sprida kunskapens om sprinklertekniken och därigenom skapa en slagkraftigare organisation,
  • Bearbeta statistik och annan teknisk information för att kunna detaljstudera sprinklerteknikens utveckling och tillförlitlighet.