Ultra Fog ny medlem hos Sprinklerfrämjandet

Besöksadress:

Faktorvägen 17 Q

S-43437 Kungsbacka

Sweden

Postadress:

Faktorvägen 17 Q

S-43437 Kungsbacka

Sweden

Telefon: +46 (0)31 979 87

Mailadress: anders.kjellberg@ultrafog.se

Kontaktperson: Anders Kjellberg

Huvudsaklig verksamhet:

Utveckla, tillverkare och säljer högtrycksprinklersystem till hela världen

Geografiskt verksamhetsområde:  

Hela världen

Antal anställda:

Sverige: 8

Övriga värden: 40

Besök vår hemsida här

http://www.ultrafog.com/

Holmstedt, Gösta

Gösta Holmstedt har sedan januari 2007 och fram till april 2018 varit verksamhetsansvarig på Sprinklerfrämjandet. Göstas engagemang, kunskap och hans omfattande nätverk har varit en stor del i Sprinklerfrämjandets positiva utveckling genom de åren som Gösta har varit verksam inom organisationen.

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- & återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.

Gösta har dessutom under flera år under 1980-talet varit ordförande i FSAB’s sprinklernämnd samt deltagit som svensk representant under samma tidsperiod i det europeiska sprinklersamarbetet inom CEA, med utvecklingen av Europeiska sprinklerregler.

Projektet Äldres Brandskydd

Sprinklerfrämjandet startade 2016 ett projekt med syftet att verka för att det införs nya lagkrav på installation av sprinkler i b.la offentliga miljöer.

Visionen var:

  • att det i byggreglerna ska finnas krav på sprinkler i många fler byggnadstyper än idag, t.ex. offentliga miljöer såsom förskolor och skolor.
  • att det införs retroaktiva krav på installation av sprinkler i vissa verksamheter.
  • att installation av sprinkler ses som ett naturligt sätt att öka personsäkerheten.
  • Lika-värde-principen för olika grupper i samhället.
  • Nå en politisk lösning på problematiken med direktanslutning av sprinklerinstallationer till kommunal vattenkälla. Kommunala olikheter över landet.

En första studie utmynnade i att ett realistiskt första steg kunde vara att det införs ett retroaktivt krav på sprinkler i befintliga äldreboenden.

Då det sedan 2012 är ett lagkrav på sprinkler i ny och ombyggda äldreboenden, vore det rimligt att även befintliga boenden ges liknande skyddsnivå.

Rud Pedersen anlitades för att driva frågan på riksdags – och regeringsnivå och kort därefter bildades nätverket ”Initiativet för äldres brandskydd” (http://xn--ldresbrandskydd-zkb.se/)

Medlemmar i detta nätverk är PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG och Brandskyddsföreningen.

Detta nätverk är nu starkt etablerat och ett riksdagsseminarium genomförs den 21 mars (se bifogad PDF).

Vi ser det som sker nu som ett första steg som nu kan engagera både t.ex MSB och Boverket i steg mot retroaktiv brandskydd i äldreboende byggda innan 2012.

Många viktiga projekt har drivits med framgång under årens gång i Sprinklerfrämjandet, men ”Initiativet för äldres brandskydd” kommer att leda till stora förändringar på många olika nivåer i vårt samhälle på ett positivt sätt.

Vårt mål inom Sprinklerfrämjandet har varit att driva detta projekt tillsammans med Rud Pedersen under 2017 för att få igång en debatt om retroaktiva krav på sprinkler, nu ser vi en god respons från politiker och intresseorganisationer och vill driva visionen vidare fram till valet i september 2018.

Tyréns AB

Besöksadress:  Peter Myndes Backe 16, Sthlm

Postadress: 118 86 Sthlm

Telefon: 010-4522000

Mailadress: dan.forsberg@tyrens.se

Kontaktperson: Dan Forsberg, 010-452 32 06, 070-794 98 30

Huvudsaklig verksamhet: För Tyréns är hela byggnaden med dess installationer ett system. Vi vill att installationerna ska förstärka brukarnas upplevelse av byggnaden genom att skapa ett bra inomhusklimat. Genom att förena funktionella, ekonomiska och arkitektoniska värden med teknik kan vi skapa hållbara system och byggnader för framtiden.

Tyréns gedigna kunskap och erfarenhet inom VVS-, kyl-, sprinkler- och energisystem gör att vi åtar oss projekt med stor teknisk svårighetsgrad och projekt som kräver extra varsamhet eller krav för kulturhistorisk och arkitektonisk synvinkel. Vi skapar även avancerade system för industrianläggningar med exempelvis renrumskrav och EX-klassade miljöer.

Tyréns konsulter inom värme, ventilation och sanitet (VVS) medverkar till uppbyggnad, vård och förädling av VVS-installationer. Tillsammans med vår starka kompetens inom sprinkler-, kyl- och värmepumpteknik kan vi leverera kompletta lösningar för byggnadens brandskydd, klimat- och energisystem.

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet. Utgår från södra och mellersta Sverige

Antal anställda: 2 400 personer inom koncernen

Besök vår hemsida här

Fire Sprinkler International 2018 den 13-14 juni i Stockholm-Dags att anmäla sig.

För första gången har vi nu en Internationell Sprinklerkonferens i Sverige och i Stockholm. Konferensen arrangeras av EFSN och med Sprinklerfrämjandet som med arrangör.

Läs mer på bifogad länk och tveka inte att anmäla er till detta event. Många intressanta talare både från Sverige och övriga världen.

Fire Sprinkler International 2018 – Stockholm


http://firesprinklerinternational.com/